Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
FACEBOOK...
REKOMENDACJE
ZAPRASZAMY DO KINA
INFORMACJE
SZUKAJ W SERWISIE

regulamin

od: do:

Załącznik do zarządzenia
Dyrektora OCK Nr 0161/5/2015
z dnia 1.06.2015 r.


Regulamin
imprez plenerowych/koncertów organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury na terenie przyległym do budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury

                                                                     §1
Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w imprezach plenerowych/koncertach organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury, zwane dalej OCK, na terenie przyległym do  budynku - siedziby OCK przy ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.

                                                                     §2
Wstęp na imprezy jest nieodpłatny.

                                                                     §3
1. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu,  a w szczególności do:
a) zachowywania się  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
b) przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów i unikania wypowiedzi i gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój uczestników imprezy,
c) zajmowania miejsc wskazanych przez służby porządkowe Oświęcimskiego Centrum Kultury.                                                                                                          
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

                                                                     §4
Zabrania się:
a) wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) zakłócania porządku na terenie imprezy, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
c) wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
d) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
e) wnoszenia i spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających, lub innych podobnie działających środków,
f) używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe,
g) palenia tytoniu,
h) używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru,
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie imprezy,
j) wstępu za kulisy i na scenę osobom nieupoważnionym.

                                                                     §5
Nadzór nad porządkiem i przebiegiem imprezy sprawują służby porządkowe powołane przez OCK.

                                                                     §6
3.Pracownicy służb porządkowych powołanych przez OCK  upoważnieni są do wydawania dyspozycji oraz poleceń dotyczących m.in.:
a) wzywania do opuszczenia imprezy osób zakłócających jej przebieg,
b) ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ochranianego mienia lub w inny sposób naruszających porządek prawny, w celu niezwłocznego przekazania ich Policji.

                                                                     §7
1. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia  osób obecnych na imprezie oraz mienia, OCK jest upoważnione do przerwania imprezy oraz zarządzenia ewakuacji.
2. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują służby porządkowe OCK.

                                                                     § 8
Czyny stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów zgłaszane będą do właściwych organów ścigania.

                                                                     § 9
Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych imprezy zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

                                                                     § 10
Udział w imprezach, o których mowa jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.Festiwal Filmowy Wiosna Filmów w Polsce 2017 W dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2017 roku w Naszym Kinie Oświęcimskiego Centrum Kultury będą się odbywały przedpremierowe projekcje filmów - prezentowanych i nagradzanych na światowych festiwalach - w ramach Festiwalu Filmowego Wiosna Filmów w Polsce 2017 . 23. Festiwal...czytaj więcej...

dzisiaj

kwiecień 2017
  P W Ś C P S N
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30
poprzedni następny

W GALERII

Realizacja: HEXADE.COM (Grafik, projektant, webdesigner)