WYSZUKIWARKA...
MENU...

Procedury bezpieczeństwa w Oświęcimskim Centrum Kultury na czas epidemii Covid-19

 1. Ustala się procedury obowiązujące w Oświęcimskim Centrum Kultury w okresie epidemii COVID-19.
 2. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty OCK zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.
 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie używa się określenia OCK należy przez to rozumieć Oświęcimskie Centrum Kultury, jak również Osiedlowy Dom Kultury Zasole (ODK Zasole), działający w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury (OCK).

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

 1. Ograniczeniu ulega liczebność odbiorców oferty OCK, adekwatnie do obowiązujących przepisów w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 2. W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami, jedynie: uczestnicy zajęć w godzinach zajęć, widzowie kina działającego w OCK w godzinach seansów, oglądający wystawy, uczestnicy wydarzeń artystycznych, osoby korzystające z kasy w godzinach jej otwarcia, osoby załatwiające sprawy służbowe.
 3. W zajęciach organizowanych przez OCK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o stanie zdrowia wskazującym o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie wg załączonego wzoru do niniejszej Procedury (załącznik nr 1 dla osoby pełnoletniej link). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni (załącznik nr 2 dla osoby niepełnoletniej link). Osoba bez oświadczenia nie będzie mogła uczestniczyć w zajęciach.

Dane osobowe będą zbierane poprzez formularz oświadczenia na wypadek stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2, u któregoś z uczestników zajęć instytucji w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną. Zbieranie danych nie jest obligatoryjne, ale zalecane w zakresie ułatwienia podejmowania dalszych poprzez odpowiednie organy.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zbieranych za pomocą formularza oświadczenia o stanie zdrowia zostały opisane w klauzuli informacyjnej zamieszczonej bezpośrednio na formularzu.

 1. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych. Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia – pracownik lub współpracownik OCK.
 2. Przy ustalaniu godzin zajęć, seansów filmowych itp. należy zapewnić przerwy umożliwiające opuszczenie budynku przez uczestników przed przybyciem kolejnych osób oraz wietrzenie sali i niezbędną dezynfekcję.
 3. Przy każdym wejściu do budynków OCK umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. Osoby wchodzące do budynku winny zdezynfekować ręce. Mile widziane rękawiczki jednorazowe.
 4. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty OCK częstą dezynfekcję.
 5. W budynkach OCK obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki. Osoby nie posiadające ww. środków ochrony nie będą mogły korzystać z oferty OCK.
 6. Przy wyjściach z budynków umieszczone są pojemniki na zużyty sprzęt ochrony osobistej.
 7. Pracownicy OCK zaangażowani do obsługi klientów mają obowiązek używać środków ochrony osobistej: maseczki oraz rękawiczki jednorazowego użytku.
 8. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet zarówno damskich jak i męskich.
 9. W toaletach suszarki nadmuchowe zostają wyłączone do odwołania i zastąpione ręcznikami jednorazowymi.
 10. W toaletach, salach zajęć i holu dolnym umieszczone zostają informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.
 11. Obsługa szatni funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mogą z niej korzystać samoobsługowo jedynie uczestnicy zajęć wymagających zmiany stroju i obuwia.
 12. Stanowiska obsługi klientów (kasa, informacja, recepcja) są wyposażone w przegrodę ze szkła lub pleksi i na bieżąco dezynfekowane.
 13. Pracownicy obsługujący kasę, zobowiązani są do bieżącej dezynfekcji swojego stanowiska, przede wszystkim blatu i miejsc, z którymi kontakt mają klienci (np. terminal do płatności kartą).
 14. Osoby przebywające w OCK powinny zachować względem siebie odstęp 1,5 metra i ograniczyć jednoczesne przebywanie w tych samych pomieszczeniach, stosując się do instrukcji pracowników OCK.
 15. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet.
 16. Częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń określa harmonogram ustalony przez kierownika działu administracyjno-technicznego w tym dezynfekcja toalet w czasie działalności kina i zajęć.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom:

 1. Wytyczne dla pracowników:

a. przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem,

b. stosować otrzymane od pracodawcy do swojej dyspozycji, w ilościach adekwatnych do wykonywanej pracy, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku),

c. zachować bezpieczną odległość od uczestników i współpracowników – 1,5 metra,

d. ograniczyć jednoczesne przebywanie pracowników w pomieszczeniach,

e. podczas wykonywania obowiązków regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),

f. podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,

g. starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,

h. wietrzyć pomieszczenia biurowe i pracownicze minimum co godzinę,

i. regularnie czyścić i dezynfekować stanowiska pracy, pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, takich jak: słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, itp. Po zakończeniu pracy pozostawić stanowisko czyste i zdezynfekowane,

j. w przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie nie należy przychodzić do pracy, pozostać w domu i postępować zgodnie z instrukcją GIS (skorzystanie z teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem).

Zalecenia dla działalności kina i organizacji wydarzeń artystycznych (spektakli, koncertów, recitali, programów rozrywkowych, konferencji, wykładów) w sali widowiskowej OCK:

 1. Pomiędzy seansami przewidziane zostały przerwy, aby umożliwić widzom bezpieczne opuszczenie budynku po seansie oraz zapewnić wietrzenie sali.
 2. Należy zachować wymagany przepisami prawa, bezpieczny odstęp między widzami przy kasie oraz przy wejściu i wyjściu z sali widowiskowej oraz z budynku OCK.
 3. Podczas zakupu biletów, osoby posiadające karty upoważniające do zniżek, proszone są o okazywanie ich w bezpieczny sposób bez przekazywania do rąk.
 4. Podczas dokonywania transakcji preferowane są płatności bezgotówkowe.
 5. Ograniczeniu ulega liczba osób na seansie filmowym, wydarzeniu artystycznym lub spotkaniu. Miejsca udostępniane będą zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, z zachowaniem dopuszczalnej obowiązującymi normami liczby uczestników oraz odstępu pomiędzy widzami – obowiązek zachowania wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 1. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc widniejących na bilecie wstępu. Niedopuszczalne jest zajmowanie innych – wolnych miejsc, które przeznaczone są dla widzów kolejnych seansów.
 2. Przy wejściu do sali widowiskowej należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, a podczas seansu należy zakrywać usta i nos.
 3. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali widowiskowej pokarmów i napojów.
 4. Zabrania się wieszania kurtek na oparciach foteli oraz składania ubrań i torebek na wolnych fotelach.

Zalecenia dla prowadzonych zajęć:

 1. Zajęcia prowadzone będą w sposób minimalizujący bezpośredni kontakt pomiędzy uczestnikami.
 2. Przed wejściem do sali każdy uczestnik zajęć winien zdezynfekować ręce płynem z pojemnika umieszczonego przy wejściu do sali.
 3. Uczestnicy zajęć, które wymagają zmiany stroju i obuwia korzystają samoobsługowo z szatni wskazanej przez pracownika OCK.
 4. Uczestnicy wchodzą do budynku w maseczce. Jeśli charakter zajęć wyklucza jej używanie, to zdejmują je i odpowiednio zabezpieczają w sali lub w szatni.
 5. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w OCK i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.
 6. Uczestnicy powinni podczas zajęć pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i zachowywać dystans 1,5 m, a na czas przebywania w ciągach komunikacyjnych zakrywać nos i usta maseczką.
 7. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, za zgodą instruktora, wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.
 8. Po każdych zajęciach używane przez uczestników przedmioty i powierzchnie są dezynfekowane.
 9. Zaleca się prowadzić zajęcia przy otwartych oknach, a jeśli to nie jest możliwe wietrzyć salę co godzinę minimum 10 minut.
 10. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.
 11. W przypadku niepokojących objawów instruktor zajęć lub pracownik OCK może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania stanu podgorączkowego lub gorączki (wartości powyżej 37,2 st. C) przerwać zajęcia i skierować uczestnika do izolatorium, jednocześnie zawiadamiając opiekunów dziecka i dyrektora OCK.

Zbieranie danych osobowych i kontaktowych:

 1. Przy dokonywaniu w kasie OCK zakupu lub rezerwacji biletów na wydarzenia oraz pobierane będą dane osobowe jak: imię, nazwisko i numer telefonu, aby w sposób łatwy i szybki możliwe było nawiązanie kontaktu z potencjalnymi uczestnikami wydarzenia przed jego realizacją oraz z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu. Celem gromadzenia tych danych jest możliwość poinformowania danej osoby o ewentualnej zmianie terminu wydarzenia lub jego odwołaniu na skutek siły wyższej np. związanej z obecną sytuacją epidemiczną czy na wypadek stwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie instytucji i w związku z tym poinformowanie o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.
 2. Dane te będą przechowywane do czasu odbycia się wydarzenia, a następnie do 14 dni od daty zrealizowania danego wydarzenia.
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie internetowej www.ock.org.pl w zakładce RODO.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, współpracownika lub klienta zakażenia COVID-19:

 1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika, współpracownika lub osoby przebywającej w OCK niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy lub gorączka (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora oraz odizolować taką osobę od innych w wyznaczonym pomieszczeniu. Od tego momentu należy zamknąć budynek, powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do wytycznych otrzymanych od służb sanitarnych.
 2. Na pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – IZOLATORIUM wyznacza się garderobę nr 19, a w budynku ODK Zasole magazyn nr 1. Pomieszczenia te są wyposażone w środki dezynfekujące oraz maseczki, przyłbice i fartuchy jednorazowego użytku.
 3. Po zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. 49 zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obowiązującymi w OCK oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. Należy, w miarę możliwości, sporządzić listę pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał użytkownik i stosować się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0161/5/21
Dyrektora OCK
z dnia 1.09.2021r.

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82