WYSZUKIWARKA...
MENU...

Deklaracja dostępności

1. Dostępność cyfrowa

Oświęcimskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych Oświęcimskiego Centrum Kultury  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ock.org.pl i www.odkzasole.pl

Oświęcimskie Centrum Kultury (w skrócie OCK):
telefon: +48 33 842 25 75
e-mail: ock@ock.org.pl
adres korespondencyjny: ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim

zobowiązuje się zapewnić dostępność stron internetowych – www.ock.org.pl i www.odkzasole.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji stron internetowych

Data ostatnich istotnych aktualizacji

Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Ułatwienia dostępne poza strukturą stron

Wyłączenia z dostępności

Dostęp do ważnych informacji związanych z działalnością

2. Dostępność architektoniczna

Siedziby Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu:

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.

Budynek Oświęcimskiego Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24

Budynek OCK ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście z ul. Śniadeckiego. Z parkingu przed budynkiem, na którym są wyznaczone miejsca do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych oraz z parkingu od ul. Tysiąclecia prowadzą podjazdy dla osób poruszających się na wózku. Do wejścia do budynku prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózku. W holu na parterze budynku znajduje się, między innymi punkt informacyjny, kasa oraz wejście do sali widowiskowo-kinowej, w której po pochylni można poruszać się na wózku. Na parterze mieści się również toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie jest wyposażony w windę – na piętro prowadzą schody.

Budynek Osiedlowego Domu Kultury Zasole, ul. Obozowa 16

Budynek ODK Zasole ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście z ul. Obozowej, pozbawione barier architektonicznych, z parkingu na którym są wyznaczone miejsca do parkowania samochodów dla osób niepełnosprawnych. W holu na parterze budynku znajduje się punkt informacyjny oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek jest wyposażony w windę, która zapewnia komunikację pomiędzy kondygnacjami.

3. Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W Oświęcimskim Centrum Kultury do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Adam Kuta, e-mail: cyfrowa.dostepnosc@ock.org.pl, telefon: 33 842 25 75 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie na warunkach określonych w ustawie.

Żądanie musi zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej można składać do podmiotu publicznego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, 2020-09-23 r.
Aktualizacja związana z uruchomieniem nowej strony, 2023-11-27 r.

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82