Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

RODO

OGÓLNA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych stosowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury z siedziba w Oświęcimiu (32-600) przy ulicy Śniadeckiego 24, gwarantujące zgodność z krajowymi i unijnymi przepisami o ochronie danych, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).
 2. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do każdego przypadku przetwarzania danych osobowych w Oświęcimskim Centrum Kultury oraz w Osiedlowym Domu Kultury Zasole będącym
  w strukturach OCK.
 3. Dane zanonimizowane nie podlegają przepisom niniejszej Polityki.

Zasady przestrzegane przez Oświęcimskie Centrum Kultury przy przetwarzaniu danych osobowych

 1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
  Oświęcimskie Centrum Kultury przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, dla osoby której dane dotyczą.
 2. Ograniczenie celu
  Oświęcimskie Centrum Kultury zbiera dane osobowe wyłącznie w wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i na podstawie zgody i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 3. Minimalizacja danych
  Oświęcimskie Centrum Kultury przetwarza tylko takie dane osobowe które są stosowne i adekwatne do określonego celu przetwarzania, a ich zakres ogranicza do tego co jest niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym dane są przetwarzane.
 4. Ograniczenie przechowywania
  Oświęcimskie Centrum Kultury przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane zgodnie z okresem przewidzianym w Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Prawidłowość danych
  Oświęcimskie Centrum Kultury zapewnia aby dane osobowe były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Jednostka podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub sprostowania danych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.
 6. Integralność i poufność
  Oświęcimskie Centrum Kultury przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 7. Prawa podmiotów danych
  Oświęcimskie Centrum Kultury respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.
 8. Prawa podmiotów danych
  Oświęcimskie Centrum Kultury respektuje prawa podmiotów danych, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych.
 9. Domyślna ochrona danych
  Oświęcimskie Centrum Kultury wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane są tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych jest stosowana podczas opracowywania i zakupu nowych produktów/systemów.
 10. Bezpieczeństwo przetwarzania/bezpieczeństwo danych
  Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny. Oświęcimskie Centrum Kultury wdrożyło środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych, uwzględniając przy tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 11. Rozliczalność
  Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych są należycie dokumentowane przez Oświęcimskie Centrum Kultury, który ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przepisów Rozporządzenia i jest w stanie to wykazać.
 12. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  Oświęcimskie Centrum Kultury powołało Inspektora Ochrony Danych, który posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk
  w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań określonych w Rozporządzeniu. Dane Inspektora i kontakt zostały podane na stronie podmiotowej w zakładce  RODO/Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych.

Aktualności...

Zobacz wszystkie...

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82