Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

Regulamin korzystania z sali widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sala jest obiektem użyteczności publicznej i służy celom upowszechniania kultury w zakresie wydarzeń scenicznych do których jest przygotowana i wyposażona.
2. Sala może również służyć innym celom, w tym do odbywania imprez okolicznościowych i o innym charakterze, po uzyskaniu zgody dyrektora OCK.
3. Celem wprowadzenia regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w sali.
4. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
a) OCK – Oświęcimskie Centrum Kultury
b) sala – sala widowiskowa OCK wraz z zapleczem i sanitariatami,
c) organizator zewnętrzny – osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadającą osobowości prawnej, przeprowadzająca wydarzenie sceniczne, imprezę lub zajęcia,
d) impreza – wydarzenie sceniczne, spektakl, koncert, impreza okolicznościowa, seans filmowy,
e) zajęcia – zajęcia artystyczne i inne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (np. próby).
5. Z sali mogą nieodpłatnie korzystać sekcje i koła OCK pod nadzorem instruktora lub opiekuna.
6. Dzieci i młodzież szkolna mogą korzystać z sal pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę i jej bezpieczeństwo, po uzyskaniu zgody Dyrektora OCK.
7. Udostępnienie sali organizatorowi zewnętrznemu następuje na podstawie porozumienia zawartego z dyrektorem OCK.
8. Za korzystanie z sali pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem zatwierdzonym przez dyrektora OCK.

II. ZASADY UDZIAŁU WIDZÓW W IMPREZIE

1. Zakupienie biletu lub wejście do sali na imprezę bezpłatną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. W przypadku imprezy biletowanej wstęp do sali jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
3. Miejsce na sali należy zajmować zgodnie ze wskazaniem na bilecie.
4. Podczas imprezy nie należy prowadzić rozmów przez telefony komórkowe, zaleca się ich wyłączenie przed rozpoczęciem imprezy gdyż nawet wyciszone mogą zakłócać działanie sprzętu nagłośnieniowego.
5. Podczas imprezy organizowanej przez OCK zabrania się:
– dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu, dźwięku koncertów profesjonalnych artystów bez zgody organizatora,
– zachowania zakłócającego innym odbiór koncertu, spektaklu, seansu filmowego czy imprezy.
W przypadku złamania któregokolwiek z wymienionych zakazów należy liczyć się z natychmiastową koniecznością opuszczenia obiektu.
6. Szatnia sali widowiskowej jest bezpłatna i dozorowana podczas imprez organizowanych przez OCK (w przypadku innego organizatora obsługa szatni jest po stronie wynajmującego salę).

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z SALI

1. Każdy, kto przebywa w sali powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
2. Obowiązkiem osób korzystających z sali jest:
a) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z wyposażenia sali,
b) przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych, porządkowych.
3. Na terenie sali wraz z przyległymi pomieszczeniami obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) przebywania widzów w czasie prowadzonych prób i zajęć,
b) wstępu osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,
c) spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu,
d) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (zaplecze sceny, garderoby),
e) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
f) stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo,
g) używania jakichkolwiek źródeł ognia,
h) zaśmiecania sali i przyległych pomieszczeń,
i) wprowadzania zwierząt,
j) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, przeprowadzania zbiórek pieniężnych i rzeczowych bez zgody dyrektora OCK,
k) wnoszenia broni wszelkiego rodzaju i innych niebezpiecznych przedmiotów (świec dymnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, substancji żrących, farbujących lub powodujących zanieczyszczenia),
l) wnoszenia i spożywania żywności i napojów,
ł) przyklejania przedmiotów do ścian i foteli (guma do żucia, plastelina, plastry, taśma klejąca),
m) rozkładania na fotelach ubrań, sprzętu, torebek, plecaków itp.,
n) wnoszenia do sali wierzchniej odzieży (płaszczy, kurtek), mokrych parasoli oraz bagażu,
o) wprowadzania wózków dziecięcych, rowerów, deskorolek.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ SCENICZNYCH

1. Korzystający ze sprzętu i urządzeń scenicznych zobowiązani są do jego używania zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami bhp i ppoż.
2. OCK nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny i bezpieczeństwo sprzętu i urządzeń niestanowiących jego własności.
3. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić pracownika OCK.

V. DO OBOWIĄZKÓW ORGANIZATORA  IMPREZY NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI

1. Zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie tego obowiązku.
2. Respektowanie postanowień regulaminu oraz zapewnienie ładu i porządku przed rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakończeniu imprezy.
3. Niedopuszczenie do uczestnictwa w imprezie osób nietrzeźwych lub odurzonych.
4. Usuwanie z terenu sali osób nie stosujących się do postanowień regulaminu.
5. Zapewnienie drożności wejść i wyjść z sali.
6. Niezwłoczne poinformowanie OCK o szkodach w mieniu, powstałych w czasie trwania imprezy lub w związku z imprezą.
7. Pokrycie wszystkich kosztów powstałych w związku z uszkodzeniem mienia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z sali niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
2. Osoby niszczące sprzęt lub wyposażenie sali ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
3. Pracownicy OCK mogą kontrolować wszystkie zajęcia i imprezy, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sali. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu, dlatego wszystkie osoby przebywające w sali zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
4. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w sali po każdych zajęciach.
5. OCK nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie sali przedmioty, dokumenty oraz pieniądze.
6. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania sali należy kierować do sekretariatu OCK lub bezpośrednio do dyrektora OCK, tel. (33) 8422575, 8424461, 8424463.

Aktualności...

Zobacz wszystkie...

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82