Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

Regulamin obiektu Oświęcimskiego Centrum Kultury

1. Budynek Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz teren wokół zwany dalej „OCK” jest własnością Gminy Miasto Oświęcim.
2. Regulamin dotyczy budynku oraz terenu będącego w użytkowaniu  OCK przy ulicy Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.
3. OCK czynne jest codziennie w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w czasie niezbędnym do organizacji imprez własnych i zleconych, w tym seansów kinowych.
4. Każda osoba wchodząca na teren OCK ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin obiektu OCK podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie internetowej OCK.
6. Osoby przebywające w OCK mogą korzystać bezpłatnie z pomieszczeń ogólnodostępnych.

                                                                      § 2

1. Na terenie OCK zabrania się:
a) palenia  tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
b) zakłócania porządku i spokoju,
c) wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,
d) rzucania przedmiotami,
e) używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz  obrażania innych osób,
f) używania fajerwerków lub petard,
g) sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez uprzedniej zgody OCK,
h) pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania,
i zaśmiecania terenu OCK,
j) zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
k) wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody OCK.

2. Na teren OCK nie wolno wnosić:
a) napojów alkoholowych, środków odurzających,
b) przedmiotów niebezpiecznych,
c) broni wszelkiego rodzaju i amunicji,
d) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
e) fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych.

3. Osoby posiadające produkty zabronione, o których mowa w ust. 2 oraz będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub w stosunku co do których zachodzi podejrzenie o użycie ww. substancji nie mają prawa przebywania na terenie OCK.To samo dotyczy osób zachowujących się agresywnie lub łamiących normy współżycia społecznego.

4. Osoby wymienione w punkcie 3, które nie będą chciały samodzielnie opuścić terenu OCK mogą być zgłoszone do odpowiednich służb, celem usunięcia ich z terenu OCK.

                                                                        § 3

Wejście na salę widowiskową możliwe jest wyłącznie w przypadku imprez z udziałem publiczności.

                                                                        § 4

Wejście na seanse filmowe, spektakle, koncerty oraz inne imprezy biletowane odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu.

                                                                        § 5

W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy OCK będą stosować następujące środki:
a) wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,
b) nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,
c) zawiadomienie Policji, Straży Miejskiej lub ochrony.

                                                                        § 6

Osoby które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia OCK ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

                                                                        § 7

Korzystający z obiektu OCK zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie OCK.

                                                                        § 8

Za przedmioty wartościowe pozostawione w na terenie obiektu  OCK nie ponosi odpowiedzialności.

                                                                        § 9

Osoby przebywające na terenie OCK podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszego regulaminu.

Aktualności...

Zobacz wszystkie...

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82