Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...
elita lejdis podczas tańcagrupa tancerzy hajduków na scenieorkiestra na scenieelita lejdis junior podczas tańca

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Działalność edukacyjno-kulturalną pod nazwą „Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy” prowadzą Oświęcimskie Centrum Kultury, zwane dalej OCK, z siedzibą przy ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu oraz Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, zwana dalej MUP, z siedzibą przy ulicy Kolbego 8 w Oświęcimiu.
2. Uniwersytet działa pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Oświęcim.
3. Uniwersytet prowadzi zajęcia w systemie dwusemestralnym w Oświęcimiu, od października do czerwca.
4. Rekrutacja obejmuje dzieci z terenu miasta Oświęcim oraz powiatu oświęcimskiego. W przypadku wolnych miejsc uczestnikami zajęć Uniwersytetu mogą zostać dzieci spoza wymienionego terenu.
5. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie Uniwersytetu jest koordynator powołany przez dyrektora OCK w Oświęcimiu.

II. CELE DZIAŁANIA UNIWERSYTETU

1. Rozwijanie i wzbogacanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności. Rozbudzanie ciekawości poznawczej i inspirowanie do odkrywania nowych obszarów zainteresowań, kształtowanie intelektu oraz osobowości dzieci – studentów Uniwersytetu.

III. STUDENCI UNIWERSYTETU

1. Studentem Uniwersytetu może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej  i w roku ogłoszenia rekrutacji ukończyło bądź ukończy 6 lat.
2. Warunkiem uczestnictwa w programie Uniwersytetu jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa.
3. Studenci Uniwersytetu posiadają imienne indeksy, które są zobowiązani mieć na każdym wykładzie.

IV. REKRUTACJA STUDENTÓW UNIWERSYTETU

1. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego, o zapisaniu dziecka na Oświęcimski Uniwersytet Dziecięcy decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Warunkiem udziału w zajęciach Uniwersytetu jest terminowe wniesienie opłaty oraz podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, pisemnego oświadczenia określającego obowiązki stron wynikające z opieki nad dzieckiem.

V. ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU

1. Rok akademicki jest podzielony na dwa semestry – zimowy i letni.
2. Zajęcia odbywają się w raz w miesiącu, w sobotę  o godz. 10.00 dla starszej grupy wiekowej (10-12 lat) oraz o godz. 11.30 dla młodszej grupy wiekowej (6-9 lat).

VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ UNIWERSYTETU

1. Zajęcia dla obu grup wiekowych odbywają się, zgodnie z harmonogramem, w salach Oświęcimskiego Centrum Kultury oraz Małopolskiej Uczelni Państwowej.
2. Terminy i tematy zajęć zamieszczone są na stronie internetowej www.ock.org.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia, miejsca i tematyki zajęć bez podania przyczyny.
3. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania zaplanowanych zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja o odwołaniu zajęć będzie podana drogą mailową.
4. Część zajęć podlega rejestracji filmowej, a także dokumentacji fotograficznej. Całość lub fragmenty mogą być upubliczniane w postaci prezentacji i relacji na stronach internetowych. Każdy student, opiekunowie i rodzice akceptując niniejszy regulamin, jednocześnie wyrażają zgodę na powyższe.
5. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni studentów.
6. Studenci Uniwersytetu zobowiązani są do punktualnego przybycia na zajęcia i stosowania się do poleceń pracowników OCK lub MUP oraz wykładowców.

VII. OPIEKA


1. Podczas zajęć studenci Uniwersytetu znajdują się pod opieką pracowników OCK lub MUP i nie mogą bez ich zgody samodzielnie opuszczać sal wykładowych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opiekę nad studentami z chwilą zakończenia zajęć prowadzonych w formie przywołanej w rozdziale VI, pkt. 1.
3. Do obowiązków rodziców bądź opiekunów należy odebranie dzieci z budynku, w którym przeprowadzane były zajęcia. Za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem studentów zaistniałe po zakończeniu zajęć OCK i MUP nie ponosi odpowiedzialności.
4. Studenci zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Obiektu Oświęcimskiego Centrum Kultury, dostępnego na stronie www.ock.org.pl/.

VIII. OPŁATY

1. Uczestnictwo studentów Uniwersytetu w zajęciach jest odpłatne i wynosi 25 zł za rok akademicki 2020/2021 oraz 25 zł za indeks dla nowych słuchaczy. Wpływy z opłat stanowią część budżetu OCK i przeznaczone są w całości na finansowanie działalności organizacyjnej i merytorycznej Uniwersytetu.
2. Opłata wnoszona jest jednorazowo przed rozpoczęciem semestru zimowego w kasie OCK lub na rachunek bankowy OCK, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.ock.org.pl/.
3. Uniwersytet nie zwraca opłaty za zajęcia, na których student nie był obecny, niezależnie od przyczyny nieobecności.

IX. WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU KOŃCOWEGO UNIWERSYTETU

1. Student jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu.
2. Warunkiem otrzymania dyplomu końcowego jest obecność na 80% zajęć w danym semestrze.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1. Rodzice/prawni opiekunowie podają dobrowolnie dane do formularza zgłaszającego dziecko na Uniwersytet, tym samym wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich i dziecka danych osobowych na potrzeby organizacyjne związane z działalnością Uniwersytetu.
2. Dane osobowe obejmują informacje zawarte w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań ciążących na organizatorze.
3. Prawa i obowiązki organizatora Uniwersytetu związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych określają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników zajęć na Uniwersytecie, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują są do zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w Oświęcimskim Centrum Kultury, dostępnymi w zakładce RODO na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury.

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82