Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

Regulamin imprez plenerowych

Regulamin imprez plenerowych/koncertów organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury na terenie przyległym do budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury

§1
Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób uczestniczących w imprezach plenerowych/koncertach organizowanych przez Oświęcimskie Centrum Kultury, zwane dalej OCK, na terenie przyległym do  budynku – siedziby OCK przy ul. Śniadeckiego 24 w Oświęcimiu.

                                                                     §2
Wstęp na imprezy jest nieodpłatny.

                                                                     §3
1. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są do stosowania się do niniejszego regulaminu,  a w szczególności do:
a) zachowywania się  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.
b) przestrzegania ogólnie przyjętych obyczajów i unikania wypowiedzi i gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój uczestników imprezy,
c) zajmowania miejsc wskazanych przez służby porządkowe Oświęcimskiego Centrum Kultury.                                                                                                          
2. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.

                                                                     §4
Zabrania się:
a) wstępu na teren odbywania się imprezy osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) zakłócania porządku na terenie imprezy, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,
c) wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
d) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
e) wnoszenia i spożywania środków lub substancji psychotropowych, odurzających, lub innych podobnie działających środków,
f) używania słów ogólnie przyjętych za wulgarne lub obraźliwe,
g) palenia tytoniu,
h) używania otwartego ognia lub wywoływania w inny sposób niebezpieczeństwa pożaru,
i) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu imprezy, a także niszczenia urządzeń znajdujących się na terenie imprezy,
j) wstępu za kulisy i na scenę osobom nieupoważnionym.

                                                                     §5
Nadzór nad porządkiem i przebiegiem imprezy sprawują służby porządkowe powołane przez OCK.

                                                                     §6
3.Pracownicy służb porządkowych powołanych przez OCK  upoważnieni są do wydawania dyspozycji oraz poleceń dotyczących m.in.:
a) wzywania do opuszczenia imprezy osób zakłócających jej przebieg,
b) ujęcia osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, ochranianego mienia lub w inny sposób naruszających porządek prawny, w celu niezwłocznego przekazania ich Policji.

                                                                     §7
1. W przypadku powstania niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia  osób obecnych na imprezie oraz mienia, OCK jest upoważnione do przerwania imprezy oraz zarządzenia ewakuacji.
2. Ewakuacją do czasu przybycia służb ratowniczych kierują służby porządkowe OCK.

                                                                     § 8
Czyny stanowiące naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów zgłaszane będą do właściwych organów ścigania.

                                                                     § 9
Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie wyrażają dobrowolnie zgodę na nieodpłatne utrwalenie ich wizerunku w formie zdjęcia i/lub nagrań wideo a także wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do celów promocyjnych organizowanej imprezy oraz działalności własnej OCK.

                                                                     § 10
Osoby uczestniczące w imprezach, o których mowa w niniejszym regulaminie, zobowiązują są do zapoznania z informacjami, o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych w Oświęcimskim Centrum Kultury, dostępnymi w zakładce RODO na stronie Oświęcimskiego Centrum Kultury.

                                                                     § 11
Udział w imprezach, o których mowa jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Aktualności...

Zobacz wszystkie...

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82