Skocz do treści strony Skocz do głównego menu Skocz do menu tej sekcji Skocz do wyboru języka strony Skocz do ważnych odnośników w stopce
WYSZUKIWARKA...
MENU...

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0161/8/21 Dyrektora OCK
z dnia 04.10.2021 r.

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku
działającego w ramach Oświęcimskiego Centrum Kultury
w Oświęcimiu

Rozdział I. Organizacja, cele i zadania Uniwersytetu Trzeciego Wieku

         § 1

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku (w dalszej części regulaminu używana nazwa UTW) jest formą pracy oświatowej Oświęcimskiego Centrum Kultury (w dalszej części regulaminu używana nazwa OCK) jako forma kształcenia i rozwoju kulturalnego osób dorosłych, które odczuwają potrzebę dalszego swojego rozwoju intelektualnego.

2. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w oparciu o Statut Oświęcimskiego Centrum Kultury.

3. Działalność Uniwersytetu jest integralnie związana z instytucją OCK i jako jedna z jego form działalności podlega Dyrektorowi OCK.

4. Uniwersytet Trzeciego Wieku nie posiada osobowości prawnej.

5. Siedzibą Uniwersytetu jest Oświęcimskie Centrum Kultury przy ulicy J. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.

           § 2

Główne zadania UTW to:

        Ustawiczne kształcenie w szeroko rozumianym zakresie kształcenia kulturalnego, wiedzy o kulturze i sztuce.

        Angażowanie słuchaczy do różnych form aktywności.

        Zadania realizowane są poprzez:

        Wykłady z różnych dziedzin prowadzone przez uznanych specjalistów.

        Pracę w grupach tematycznych.

        Organizowanie turystyki, zajęć sportowych i rehabilitacyjnych.

        Organizowanie warsztatów komputerowych.

        Udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych

        Współpracę z instytucjami o podobnym charakterze działania.

        Organizację form wzajemnego wsparcia wśród słuchaczy i wolontariat.

 § 3

Realizację i koordynację zadań UTW powierza się wyznaczonemu pracownikowi OCK.

  § 4

Zadania realizowane są w ciągu roku akademickiego, który trwa od października do czerwca roku następnego.

Rozdział II: Reprezentacja słuchaczy

  § 5

Słuchacze, na ogólnym spotkaniu, w głosowaniu tajnym wybierają ze swego grona 7 osobowy samorząd UTW.

1.a. Dopuszcza się, za zgodą słuchaczy obecnych na ogólnym spotkaniu, przeprowadzenie głosowania jawnego na całą zgłoszoną do samorządu listę kandydatów. Sytuacja taka może mieć jedynie miejsce wówczas, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie członków samorządu określonej w regulaminie. W takim przypadku nie mają zastosowania zapisy ust.4.

  Wybory są ważne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa ważnie zarejestrowanych słuchaczy UTW.

Dopuszcza się drugi termin wyborów, przy mniejszej obecności słuchaczy, jeżeli powyższe zostało ujęte w zawiadomieniu o przeprowadzeniu wyborów do samorządu.

Wyboru samorządu dokonuje wybrana spośród słuchaczy Komisja Skrutacyjna w składzie od 5 do 7 osób. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do samorządu.

Kadencja Samorządu trwa 4 lata.

W przypadku rozpoczęcia kadencji w trakcie roku akademickiego okres ten zostaje wydłużony do końca roku akademickiego. Wybory winny odbyć się nie później niż dwa tygodnie przed zakończeniem roku akademickiego.

Nowo wybrany samorząd podejmuje realizację zadań określonych w § 6 z chwilą zakończenia roku akademickiego.

 W skład Samorządu wchodzą kandydaci o największej ilości uzyskanych głosów.

 Samorząd ze swego grona wybiera:

– Przewodniczącego

– Zastępcę Przewodniczącego

– Sekretarza

– Skarbnika

– trzech członków

8. Samorząd jest ciałem społecznym, reprezentującym interesy słuchaczy jak również jest wyrazicielem opinii ogółu słuchaczy.

    § 6

Zadaniem samorządu jest:

    Tworzenie właściwej atmosfery wśród słuchaczy UTW oraz współpraca z wyznaczonym pracownikiem OCK w zakresie organizacji działań na rzecz słuchaczy UTW.

    Branie czynnego udziału w posiedzeniach i pracach samorządu.

    Zgłaszanie inicjatyw zmierzających do zorganizowania sekcji czy grup zajęciowych.

    Inicjowanie i współorganizowanie imprez o charakterze kulturalnym, turystycznym.

    Samorząd dąży do:

– integracji słuchaczy,

– organizowania pomocy dla słuchaczy będących w trudnej sytuacji.

Samorząd może podejmować inne działania nie zastrzeżone dla pracownika OCK (koordynatora).

                   § 7

    Samorząd może być odwołany w przypadku, gdy:

– rezygnację złoży ½ wybranego składu,

– na uzasadniony wniosek 30 % słuchaczy,

    Ponowne wybory winny się odbyć w terminie nie przekraczającym 60-ciu dni.

 § 8

Słuchacze mogą organizować się w sekcje lub grupy zainteresowań.

Każda sekcja czy grupa zajęciowa wybiera lidera, który koordynuje sprawy organizacyjne, współpracuje z koordynatorem i samorządem.

Rozdział III: Prawa i obowiązki Słuchacza UTW

   § 9

        Słuchaczem UTW może być osoba, która:

        Jest na emeryturze lub rencie bez względu na wiek oraz osoba niepracująca zawodowo w wieku 50 +.

        Złożyła wymaganą deklarację na dany rok akademicki w terminie do dnia 31 października zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

        Złożenia deklaracji nie wymaga się w przypadku kontynuacji uczestnictwa jako słuchacz UTW w poprzednich latach.

        Dokonała najpóźniej do dnia 30 listopada wpłaty opłaty rocznej na dany rok akademicki w wysokości ustalonej przez Dyrektora OCK.

2. Rezygnacja z członkostwa w UTW wymaga złożenia pisemnego oświadczenia.

   § 10

    Słuchacz ma obowiązek:

– zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać go,

– uczestniczyć w zajęciach umieszczanych w planie zajęć,

– zdobywać wiedzę i umiejętności w sposób systematyczny podczas zajęć

teoretycznych oraz poprzez udział w sekcjach zainteresowań,

– postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

– terminowego wpłacania opłat za rok akademicki.

   Prawem słuchacza jest:

– wyrażanie opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,

– udziału w pracach samorządu,

– posiadanie indeksu i legitymacji słuchacza.

  Każdy Słuchacz zobowiązany jest do posiadania legitymacji, która upoważnia Go do:

– uczestniczenia w zajęciach,

– korzystania z ulg na zajęciach oraz przy wyjściach grupowych (teatr, kino itp.).

4. Prawa Słuchaczy wygasają w przypadku:

– rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach,

– z dniem podjęcia decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy w przypadku niedopełnienia obowiązków zapisanych w § 9.

Rozdział IV: Rada Programowa

  § 11

    Organem wspierającym UTW jest Rada Programowa.

    Rada Programowa składa się z 5 do 9 członków, a jej kadencja trwa 5 lat.

    W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele miejskich władz samorządowych, przedstawiciele władz uczelnianych, instytucji kultury.

    Z urzędu w jej skład wchodzi koordynator UTW oraz przewodniczący samorządu UTW.

    Rada programowa ze swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

    Tryb pracy Rady określają wewnętrzne ustalenia.

Rozdział V: Zasady Finansowania

 § 12

1. UTW utrzymywany jest:

– ze środków przeznaczonych na działalność OCK (są to wydatki związane z działalnością administracyjną),

– z dotacji, grantów i programów zewnętrznych,

– z opłat rocznych wpłacanych przez słuchaczy.

    Przychody i koszty UTW są rejestrowane w ramach ewidencji księgowej OCK, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości stosowanymi w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Rozdział VI: Ochrona danych osobowych

     § 13

Przetwarzanie danych osobowych Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) i w związku z tym informuje się zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, iż:

1. Administratorem danych osobowych [zwany dalej Administrator] jest Oświęcimskie Centrum Kultury przy ulicy J. Śniadeckiego 24, [32-600] Oświęcim. Kontakt do Administratora: telefoniczny: +48 (33) 842 -25-75 lub +48 (33) 842-44-61 lub e-mail: ock@ock.org.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt do IOD e-mail: iod@adam-kutaock-org-pl

3. Podanie danych osobowych przez Sluchaczy UTW polega na dobrowolnej i świadomej zgodzie [art. 6 ust.1 lit. a) RODO] w celu przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa do UTW oraz możliwości korzystania z inicjatyw, zajęć i innych imprez, a także w innych celach związanych z wywiązywaniem się przez Administratora z obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa w zakresie rachunkowo-księgowym [art. 6 ust. 1 c) RODO] oraz RODO i uzasadnionym interesem Administratora [art. 6 ust. 1 f) RODO] w zakresie rozliczalności i realizacji żądań osób, których dane dotyczą. Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie swojego uzasadnionego interesu [art. 6 ust.1 f) RODO] do celów wzajemnych form wsparcia wśród Słuchaczy UTW, a także do celów statystycznych i lepszego doboru oferty programowej dla Słuchaczy UTW. W przypadku Słuchaczy wybranych do samorządu dane ich osobowe będą przetwarzane w protokołach w zakresie [imię, nazwisko i funkcja w samorządzie].

4. W przypadku otrzymania odrębnej zgody [art. 6 ust.1 a) RODO] i zezwolenia [art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.], OCK będzie przetwarzało dane osobowe – wizerunki Słuchaczy UTW w formie zdjęć, fotorelacji, które będą wykorzystywane, rozpowszechniane w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością UTW oraz instytucji kultury – OCK. Zgoda taka będzie dotyczyła przetwarzania danych Słuchacza, zezwolenia na wykorzystanie wizerunku Słuchacza oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana, wystarczy wysłać informację na dane kontaktowe podane w punkcie 1 i 2 niniejszej klauzuli lub bezpośrednio złożyć wniosek w siedzibie OCK.

5. W niektórych sytuacjach dane osobowe Słuchaczy UTW mogą być udostępnione organom uprawionym, jeśli wykażą interes prawny w dostępie do tych danych. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecone są czynności wymagające przetwarzania danych, tj. firmie świadczące usługi teleinformatyczne, hostingowe lub innym odbiorcom danych jak np. firmy ubezpieczeniowej w przypadku wyjazdu Słuchaczy UTW.

6. Dane uczestników będą przetwarzane przez okres, w którym osoba jest Słuchaczem UTW, a następnie od złożenie oficjalnej rezygnacji z uczestnictwa w UTW dane nadmiarowe, których cel przetwarzania ustał będą zanonimizowane [np. dane kontaktowe, pesel, adres zamieszkania], a pozostałe dane [imię, nazwisko, wiek, wykształcenie uczestnika UTW] będą przechowywane, archiwizowane do czasu prowadzenia UTW w celach statystycznych.

7. Słuchaczowi UTW przysługuje prawo:

• dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych;

• sprostowania (poprawiania) danych;

• usunięcia danych;

• ograniczenia przetwarzania danych;

• przeniesienia danych do innego administratora;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja przysługujących osobie praw, której dane dotyczą będzie odbywać się w zależności od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych i w odniesieniu do innych przesłanek RODO lub ciążących obowiązków prawnych wynikający z odrębnych przepisów krajowych zwalniających Administratora z obowiązku realizacji żądań osoby. W takim przypadku osoba składająca żądanie otrzyma pisemną lub elektroniczną informację o powodach niezrealizowania przysługującego jej prawa.

8. W przypadku uznania, przez Słuchacza, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących w sposób uzasadniony narusza przepisy z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku [RODO], przysługuje Słuchaczowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl, infolinia 606-950-000].

9. Dane osobowe Słuchaczy UTW nie będą przekazywał do państwa trzeciego spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych z wyjątkiem odrębnie wyrażonej przez Państwa zgody na takie przekazanie.

10. Dane osobowe dotyczące Słuchaczy UTW nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Rozdział VII: Postanowienia końcowe

W związku z pandemią COVID-19 prowadza się „Oświadczenie o stanie zdrowia” dla uczestników poszczególnych zajęć UTW, które stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

    Postanowienia niniejszego regulaminu zatwierdza Dyrektor OCK.

    Wprowadzane zmiany do regulaminu wymagają formy pisemnej.

    Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin.

Oświęcim, dnia 04.10.2021

Pliki do pobrania:

32-600 Oświęcim
ul. Śniadeckiego 24

centrala
tel./fax (33) 842 25 75
tel./fax (33) 842 44 61
tel./fax (33) 842 44 63
tel./fax (33) 842 57 82